A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Rozmiar Czcionki

Prezentacja Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
Witkowo
Prezentacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
 Szanowny Czytelniku
w Bibliotece możesz nabyć
 
Dzieje Witkowa
"Dzieje Witkowa"
 
Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919
Powiat Witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919
 
Witkowo Miasto tradycji, młodości i rekreacji
Witkowo Miasto tradycji, młodości i rekreacji
Image
Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa SBP
 
Akademia Orange dla bibliotek
Strona główna arrow Organizacja
Organizacja
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
02.10.2009.
REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
WITKOWO


Zasady ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo (zwanej dalej Biblioteką) oraz czytelni Biblioteki.
§ 2. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają osoby zainteresowane, zwane dalej czytelnikami, na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne, z uwzględnieniem art. 2.
2. a) Osoby nie mające stałego zameldowania na terenie gminy Witkowo przy wypożyczeniu książki obowiązani są wpłacić kaucję w wysokości nie niższej niż 2-krotna jej wartość,
b) kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu książki,
c) z kaucji mogą być potrącane kary za przetrzymywanie książek oraz za ich zniszczenie lub zagubienie.
§ 4. 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Biblioteki obowiązana jest dokonać zapisu do Biblioteki.
2. Zapisu dokonuje bibliotekarz w “zobowiązaniu” na podstawie:
- dowodu tożsamości
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3. Za niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Zobowiązanie biblioteczne zawiera: imię i nazwisko czytelnika, zatrudnienie – szkołę, rok urodzenia, imię ojca, nr dowodu tożsamości lub pesel, adres kontaktowy.
5. Czytelnik zobowiązany jest do podania zmiany adresu.
Zasady wypożyczania książek
§ 5. 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni).
2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia do 14 dni, o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 1.
4. Jeżeli książki o charakterze naukowym, której potrzebuje czytelnik nie ma w zbiorach Biblioteki, Biblioteka sprowadzi ją w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W tej sytuacji czytelnik może korzystać z książki wyłącznie na miejscu w czytelni, a nadto musi ponieść koszty jej sprowadzenia.
5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz książek o charakterze naukowym, zastrzeżonym przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.
6. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 5, ust. 1 pobiera się karę w wysokości 10 groszy za każdy dzień zwłoki z uwzględnieniem ilości książek.
7. Po upływie 3 miesięcy Biblioteka wysyła upomnienia z wyznaczeniem ostatecznej daty zwrotu książek.
8. Za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym terminie ostatecznym, o którym mowa w ust. 7 kara zwiększa się pięciokrotnie.
9. Koszty upomnień obciążają czytelnika.
Odszkodowania za zagubione, zniszczone lub uszkodzone książki
§ 6. 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Uszkodzenia książek powinny być odnotowane na karcie książki.
3. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia jej uszkodzenia.
4. W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do zwrócenia jej wielokrotnej wartości rynkowej:
    a) za książki beletrystyczne: 3- krotną wartość rynkową,
    b) za lektury oraz książki popularno-naukowe: 5 – krotną wartość rynkową.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki zużytej wysokość odszkodowania ustala dyrektor kierując się jej przydatnością w bibliotece i stopniem zniszczenia.


PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
Z CZYTELNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WITKOWO
Zasady ogólne
§ 7. 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani.
2. Zgłaszający się składa u dyżurującego bibliotekarza legitymację lub inny dokument tożsamości ważny w danym okresie.
3. Wierzchnie okrycie oraz teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
4. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

Korzystanie z księgozbioru podręcznego
§ 8. 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru     podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru   ogólnego.
2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
3. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący bibliotekarz.
4. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się książek na zewnątrz biblioteki.
6. Jeżeli czytelnik chce wypożyczyć do domu książkę otrzymaną w czytelni z księgozbioru ogólnego, to pozycja ta zostaje przekazana do wypożyczalni, gdzie wypożycza ją zgodnie z obowiązującym regulaminem.
7. Nie wypożycza się do domu książek sprowadzonych z innych bibliotek.
8. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta w czytelni a numery wcześniejsze udostępniane są na zewnątrz. Termin zwrotu czasopism nie może przekroczyć dwóch tygodni od dnia ich wypożyczenia.
9. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik oddaje książki i otrzymuje dokument wymieniony w § 5 ust. 2.
Porady i informacje
§ 9. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień tematycznych literatury oraz sposobu pracy z książką.

Skargi czytelników
§ 10. Biblioteka prowadzi księgę uwag, w której można dokonywać wpisów dotyczących funkcjonowania Biblioteki i wykorzystania zbiorów.

Przepisy końcowe
§ 11. 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania się do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
 
Regulamin czytelni Internetowej
14.09.2008.

1. Z „czytelni Internetowej” nieodpłatnie korzystać mogą wszyscy w godzinach pracy biblioteki.

2. Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

3. Komputery w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych [np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad.

4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (na 1 godzinę).

7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

8. Zabrania się korzystania w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

9. Nie wolno!!! Wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz używania poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących korespondencji.

10. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

11. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru i atramentu do drukarki po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. (Arkusz wydruku A-4: drukarka laserowa – 0,20 zł., kolorowa 1,00 zł.)

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby i torebki należy zostawić w wyznaczonym miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

13. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Nie wolno!!! Pobierać z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje dyżurującemu bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

18. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminy spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.

 
Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
14.09.2008.
 I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie zwana dalej "Biblioteką” jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Witkowie, a terenem działania jest Gmina i Miasto Witkowo.

3. Biblioteka prowadzi filię z siedzibą w Mielżynie i Kołaczkowie.

§2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz.721 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.. 539 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

4. Niniejszego statutu.

5. Innych obowiązujących przepisów.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną.


§ 4

Filie nie posiadają osobowości prawnej.

§ 5

1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Witkowo.
     

II. Cele i zadania biblioteki

§ 6

1. Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 a) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

 b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

 c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

 d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

 e) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,

 f) koordynowanie gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie gminy,

 g) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

 h) udzielanie pomocy metodycznej podległym komórkom organizacyjnym na terenie gminy,

 i) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

III. Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§7

 1. Biblioteką kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Gminy i Miasta Witkowo.

 2. Dyrektor wykonuje wobec pracowników biblioteki czynności pracodawcy.

3. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności:

 a) kierowanie bieżącą działalnością,

 b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

 c) zarządzanie majątkiem Biblioteki,

 d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

 e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

 f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

 g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

 h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

 i) występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.

§ 8

Filie prowadzą wyznaczeni pracownicy w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 9

Organizację wewnętrzną biblioteki, w tym filii określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 10

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 2. Jeżeli czynność prawna maże spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 11

Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłecku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 12

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są:

a) dotacje z budżetu gminy,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) darowizny, spadki, zapisy,

d) kredyty bankowe,

e) odsetki z lokat bankowych,

f) inne dozwolone prawem.

§ 13

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

V. Zmiana statutu

§ 14

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przyjętym do jego uchwalenia.

VI. Przepisy końcowe

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
 
 
Joomla Templates by Joomlashack